Ekologisk hållbarhet

Som tjänsteföretag som agerar uteslutande i Sverige så fokuserar vårt arbete på minimera förbrukning av olika slag och säkerställa återvinning av förbrukat material.

Transporter

Ageris har som mål att minska behovet av tjänsteresor, såväl inom vår egen organisation som för våra kunder. Genom att erbjuda möjligheter till telefon-, webb- och videomöten i stället för möten som innebär resor, bidrar vi till att minska vår egen och våra kunders miljöbelastning samtidigt som vi skapar tidsvinster och ekonomiska besparingar.

Kontor

Ageris är medvetet om de globala miljöfrågorna. Vi använder och hushåller med energi på ett ansvarsfullt sätt och belysningen är släckt när kontoren inte är bemannade. Ageris väljer i första hand miljöanpassade varor och tjänster. Vid inköp av förbrukningsvaror och livsmedel väljer vi miljömärkta produkter när sådana finns att tillgå. Vid all upphandling ska miljöaspekterna värderas högt tillsammans med övriga kriterier såsom arbetsmiljö, funktion, kvalitet, driftskostnad och funktionella egenskaper, tekniskt underhåll och service.

Vi strävar efter att alla våra leverantörer och underentreprenörer omfattas av dessa principer.

Vid miljöbedömningen ska särskilt följande beaktas:

  • Produktens påverkan på den yttre miljön ska vara så liten som möjligt.
  • Produkten ska vara utformad så att den vid användning hushåller med råvaror och energi.
  • Produkten ska när den blir avfall kunna återvinnas eller på annat sätt vara anpassad för att återföras i ett kretslopp.
  • Produkten ska inte vara skadlig för användaren och andra som kan komma i kontakt med den.
  • Vid upphandling av tjänster ska samma miljökrav ställas på leverantörer och entreprenörer som i Ageris egen verksamhet.

IT

Ageris verksamhet bygger primärt på IT-baserade tjänster. IT har potential att effektivisera verksamheter och kan bidra till minskad resursförbrukning och miljöpåverkan. Samtidigt ger användning och drift av IT-produkter och -system upphov till negativ miljöpåverkan i form av bland annat energianvändning, kemikalieanvändning och genererande av transporter och avfall. Vi samarbetar med företag som återanvänder IT och strävar efter att köpa återanvända datorer i största möjliga utsträckning. 2014 vid ett större byte av datorer sparade Ageris 5900 Kg koldioxid genom att använda återvunnen IT. Idag är samtliga produktionsdatorer baserade på återvunnen IT. Vi strävar efter att använda IT effektivt med få fysiska servrar.

Du kan även läsa om vår sociala hållbarhet och vår finansiella hållbarhet.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med? Skriv en rad om ditt ärende så hör vi av oss så snart som möjligt.