Finansiell hållbarhet

Ageris tror att framgången till goda kundrelationer är att vara lyhörd, flexibel och leveransfokuserad. Vi är därför noga med att våra avtal och uppdragsbeskrivningar är noga genomarbetade och speglar våra uppdragsgivares kundservicestrategi och mål på ett tydligt sätt och vi har kontinuerliga dialoger för att snabbt fånga upp om någon parameter ändras. Vi följer upp och gör alltid vårt yttersta för att nå de gemensamma målen.

Ekonomisk stabilitet

Ageris är ett ägarlett företag med långsiktigt ägande och tillväxt under lönsamhet som fokus. Företaget ska göra långsiktiga affärer med trygg lönsamhet och inte ta onödiga affärsrisker. Detta innebär bland annat att vi undviker att någon enskild kund blir större än 20 %, kundkontrakt innehåller garantinivåer och affärer görs på sunda affärsmässiga villkor.

Affärsetik

Som en aktör inom outsourcing agerar vi i uppdragsgivares namn mot deras slutkunder. Detta ställer extra höga krav på affärsmoral, respekt för sekretess och samvetsgrant agerande internt och externt. Vi ska agera transparent mot uppdragsgivare och dela med oss av hur våra interna processer säkerställer att vi följer affärsöverenskommelser ner på varje enskild transaktion.

Antikorruption

Ageris ska arbeta proaktivt mot bestickning, trolöshet mot huvudman, mutbrott och favorisering. Både avseende Ageris anställda, kunder och leverantörer.

Du kan även läsa om vår sociala hållbarhet och vår ekologiska hållbarhet.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med? Skriv en rad om ditt ärende så hör vi av oss så snart som möjligt.